Disclaimer

 

Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat, dient u geen gebruik te maken van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan deze website.

De maker van deze website is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of onjuiste informatie weergegeven op deze website.

Deze website probeert de functionaliteit en toegankelijkheid van deze website zo goed mogelijk te waarborgen. Wanneer deze website tijdelijk niet of niet naar behoren functioneert, vragen wij hiervoor uw begrip. U kunt de maker van deze website niet aansprakelijk stellen voor enige schade tengevolge van verminderd of niet functioneren van deze website.

Het is u niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm, html-code, stylesheet, backend, merk- of herkenningstekens en andere aanduidingen op het gebied van intellectuele eigendom, auteursrechten en handelsnamen. Als gebruiker van deze site dient u zich zorgvuldig en verantwoordelijk te gedragen. U heeft geen toestemming deze website en de inhoud daarvan te gebruiken voor wetovertredende handelingen en gedragingen. Daarnaast mag u deze website niet gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de goede zeden en de openbare orde. Het doen van onrechtmatige en/of misleidende mededelingen is eveneens verboden. Wanneer u zich niet houdt aan deze bepalingen, behoudt de maker van deze website zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor eventuele voortvloeiende schade.

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten, onder andere met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, fotomateriaal, domeinnamen en audio- en videofragmenten, berusten bij de maker van deze website Alle rechten worden voorbehouden. Zonder toestemming mag geen enkel onderdeel van deze website worden overgenomen, gewijzigd, verspreid, gedecompileerd en/of verveelvoudigd. U mag enkel een link naar deze site plaatsen, na goedkeuring van de maker van deze website.

Deze website bevat koppelingen naar websites van derden. Deze website en de maker ervan zijn niet verantwoordelijk voor de correctheid, rechtmatigheid, inhoud en kwaliteit van deze websites en sluit iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk uit. De maker van deze website  garandeert niet dat de inhoud van deze website vrij is van gebreken, fouten en virussen. Mochten gebreken, fouten en virussen er zijn, garandeert de maker van deze website niet dat deze hersteld of verholpen worden.

De maker van deze website is niet verantwoordelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van aan deze website ontleende inhoud.

De inhoud van deze website kan geheel of gedeeltelijk worden aangepast en/of vervangen. Voor op- of aanmerkingen ter verbetering van deze website is In Suit Entertainment bereikbaar via info@tinomartinact.nl

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

Wacht niet met boeken. Neem nu contact op.